1. Zaštita na radu

Pojam zaštite na radu u svijetu i u nas pojavljuje se usporedno s razvojem sredstava rada i mijenjanjem odnosa prema radu. Tržišna privreda i društvena zajednica sve više se brinu o zaštiti na radu i kao ekonomskoj komponenti.

Poslodavcu je u interesu da bude što manje nezgoda na radu, kao i profesionalnih bolesti, jer iz toga proizlaze i materijalni gubitci. S druge je strane zaposleniku u interesu da ima što bolje i sigurnije radne uvjete kako bi svoj radni vijek ostvario sa što manje ugroženosti, odnosno oštećenosti života i zdravlja.

Nezgodom na radu naziva se svaki neželjeni i nepredviđeni događaj koji za posljedicu može imati ozljedu, profesionalnu bolest, bolest u vezi s radom, materijalnu štetu ili neki drugi gubitak.

Tijekom rada na radnika u njegovoj radnoj okolini djeluju mnogi čimbenici. Kao posljedica djelovanja štetnih čimbenika na radnika, može se javiti profesionalna bolest. Ona se može javiti naglo,  nakon kratkotrajnog djelovanja neke štetnosti ili kao posljedica uzastopnog i dugotrajnog djelovanja nefizioloških uvjeta rada, štetnih fizikalnih čimbenika (buke, vibracija, zračenja i sl.), kao i  nepovoljnih higijenskih uvjeta na radu.

 

Iako se ne ubrajaju u profesionalne bolesti, bolesti ovisnosti (pušenje, alkoholizam, uporaba droga) štetno djeluju na središnji živčani sustav, smanjuju  radnu sposobnost i stalna su opasnost za svakog radnika i njegovu okolinu.

 

Bolesti u vezi s radom nazivaju se bolesti koje se javljaju kod radnika koji obavljaju posao, ali nisu specifične samo za određenu profesiju (npr. svi oblici prehlada do kojih dolazi zbog rada na otvorenom, bolesti kralježnice i lokomotornog sustava). Radi organiziranja i provođenja zaštite na radu poslodavac je  dužan izraditi procjenu opasnosti na temelju koje se primjenjuju pravila kojima se otklanjaju ili smanjuju opasnosti i štetnosti na najmanju moguću mjeru te se u tu svrhu moraju osigurati sva  potrebna materijalna sredstva.

Ozljedom na radu smatra se svaka ozljeda radnika izazvana neposrednim i kratkotrajnim mehaničkim, fizikalnim ili kemijskim djelovanjem,kao i ozljeda uzrokovana naglim promjenama položaja  tijela, iznenadnim opterećenjem tijela ili drugim promjenama fiziološkog stanja organizma, ako je takva ozljeda uzročno vezana za obavljanje poslova na kojima radnik radi.

Ozljedom na radu smatra se i ozljeda radnika nastala prilikom redovnog puta od stana do mjesta rada ili obrnuto te na službenom putu. Procjena opasnosti je postupak kojim se utvrđuje razina  rizika na radnom mjestu od ozljede na radu ili profesionalne bolesti te poremećaja u procesu rada koji bi mogli izazvati štetne posljedice za sigurnost i zdravlje zaposlenika.

 

Poslodavci i njihovi ovlaštenici moraju biti osposobljeni u djelatnosti zaštite na radu, ako se radi o tehnologijama u kojima postoji opasnost od ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i poremećaja u tehnološkom procesu koji bi mogli ugroziti sigurnost zaposlenika.

Poslodavac ne smije dozvoliti samostalno obavljanje poslova zaposlenicima koji prethodno nisu osposobljeni za njihovo obavljanje, jer može postojati mogućnost ugrožavanja vlastitog života i zdravlja te života i zdravlja drugih zaposlenika, osim ako iz procjene opasnosti proizlazi da ne postoji opasnost za njihovu sigurnost i zdravlje.

Zaposlenik je dužan surađivati s poslodavcem ili njegovim ovlaštenikom te s povjerenikom zaduženim za zaštitu na radu u rješavanju svih pitanja zaštite na radu.

Također je dužan odmah izvijestiti  poslodavca ili njegova ovlaštenika te svojega povjerenika o svakoj činjenici za koju opravdano smatra da predstavlja neposrednu  opasnost za sigurnost i zdravlje, kao i o bilo kakvom nedostatku u sustavu zaštite na radu.