6.3.9. SREDSTVA ZA GAŠENJE POŽARA

— voda je najučinkovitije sredstvo za gašenje požara krutih tvari koje gore žarom
— pjena se primjenjuje za gašenje zapaljivih tekućina
— prah se upotrebljava za gašenje požara tekućina i plinova te za gašenje požara na električnim uređajima i instalacijama
— ugljičnim dioksidom gasi se požar na električnim instalacijama
— priručna sredstva za gašenje manjih požara su pijesak, zemlja i razni pokrivači.