6.3.8. ZAŠTITA OD POŽARA

Osnovna znanja o zaštiti od požara obvezatna su za sve radnike, bez obzira na vrstu posla.
Da bi nastalo gorenje, mora postojati:
— goriva tvar
— kisik i
— temperatura paljenja.
Najčešći uzroci nastanka požara su: otvoreni plamen, užareni predmeti, eksplozija, električna struja, statički elektricitet, grom i munja te toplina izazvana trenjem, tlakom, udarom i sl.
Preventiva je najvažnija!