6.1. UVOD

Svrha ovoga kratkog priručnika o zaštiti na radu jest pružiti informacije osobama koje će povremeno ili trajno raditi u ugostiteljstvu.
Pravilima zaštite na radu unapređuje se sigurnost i zaštita zdravlja radnika i osoba na radu.
Osnovna pravila zaštite na radu sadrže zahtjeve kojima mora udovoljiti sredstvo rada kad je u uporabi; posebno:
— zaštita od mehaničke opasnosti
— zaštita od udara električne struje
— sprečavanje nastanka požara i eksplozije
— osiguravanje mehaničke otpornosti i stabilnosti građevine
— osiguravanje potrebne radne površine i radnog prostora
— osiguravanje raznih putova za prolaz, prijevoz i evakuaciju
— osiguranje čistoće
— osiguranje propisane temperature, vlažnosti i strujanja zraka
— osiguranje propisane rasvjete
— zaštita od buke i vibracija
— zaštita od štetnih atmosferskih i klimatskih utjecaja
— zaštita od bioloških, kemijskih i fizikalnih štetnih djelovanja
— zaštita od prekomjernih napora
— zaštita od elektromagnetskog i drugog zračenja
— osiguranje prostorija i uređaja za osobnu higijenu.
Posebna pravila zaštite na radu sadrže i prava i obaveze u vezi s:
— organizacijom radnog vremena i korištenjem odmora
— načinom korištenja odgovarajuće zaštitne opreme
— dobi, spolom, završnom stručnom izobrazbom i usavršavanjem, zdravstvenim i tjelesnim stanjem, psihofizičkim i psihičkim sposobnostima kojima radnici moraju udovoljiti pri obavljanju poslova s posebnim uvjetima rada
— posebnim postupcima pri uporabi ili izloženosti raznim kemijskim ili biološkim štetnostima
— postavljanje sigurnosnih znakova kojima se daje uputa ili informacija
— uputama o radnim postupcima i načinu obavljanja rada
— postupcima s ozlijeđenim ili oboljelim radnikom.